Search Result of "งาดำ"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:87 8 งาดำมก18

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 87 8 งาดำมก18
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: rDhaBXhZcw8
Updated: 2012-11-19T02:39:15.000Z
Duration: 1170 seconds


Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวเรื่อง:โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์งาดำพันธุ์ใหม่ฝักต้านทานการแตกที่มีรสชาดดี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวหอมมะลิผสมแป้งมันเทศและงาดำป่น

ผู้เขียน:Imgสัมพันธ์ รอดศรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดพืชงอกและแป้งจากเมล็ดพืชงอก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดพืชงอกและแป้งจากเมล็ดพืชงอก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โดนัทเค้กจากแป้งฟลาวมันสำปะหลังผสมงาดำ

ผู้เขียน:Imgอารีย์พร อัมพรรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวขนิษฐา พูนผลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปองจ์เค้กเสริมงาดำ

ผู้เขียน:Imgสุมนา ฉัตรจรัลชัยศรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวขนิษฐา พูนผลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่7

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของงาดำ งาขาวและงาแดงพันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธุ์ของลักษณะกากที่ปรากฏของถั่วเหลืองและงาดำกับปริมาณน้ำมันที่รับจากเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูอัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปงาดำกึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgนัสวรรณ เสรฐภักดี

ประธานกรรมการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12