Search Result of "งา"

About 425 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มถั่วผงผสมงา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวศิริรัตน์ เห็นวงศ์ประเสริฐ)

Img

ที่มา:สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินต้นทุนผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติและบ ริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด

หัวเรื่อง:อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเ งานกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนของสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารสูตรลดต้นทุนและสูตร zarrouk

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการโคนมไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงาบาลสัตว์ Update วิชาการโคนมไทย 2553

หัวเรื่อง:ปัญหากีบและขาเจ็บต่อระบบสืบพันธุ์ในโคนม

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:สบู่ดำประดับพันธุ์ใหม่ : กำแพงแสน 1 ถึง กำแพงแสน 6

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาดอกเกสรเพศผู้เป็นหมันที่คัดเลือกมาจากสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:ปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบกรดไขมันในน้ำมันจากเมล็ดพืชในสกุล Jatropha

Img

ที่มา:ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:เครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST-SSR ที่สามารถจำแนกสบู่ดำที่มีปริมาณฟอร์โบลเอสเทอร์สูงและต่ำ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...