Search Result of "ค่ายพักแรม"

About 13 results
Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

Img

Researcher

นางสาว นพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การวิจัยแบบบูรณาการด้านสุขภาพ, การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย วรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, นันทนาการ, การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา, Camping, เซปักตะกร้อ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย พรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสบการณ์เข้าค่ายพักแรมที่มีต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุพรรณี เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการชั้นเรียน, การปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยานิเวศน์

Resume