Search Result of "ค่าภาระท่าเรือ"

About 2 results
Img

Researcher

นาง อรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่าเรือ การขนส่งทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Maritime transportation management, Marine pollution prevention in seaport and transportation, Logistics, supply chain and collaborations in maritime business, Safety and sustainability in Transportation

Resume