Search Result of "ค่าน้ำหนัก"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าน้ำหนักผลมังคุดบนระบบชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกส์โดยใช้ Fuzzy C-Means

ผู้เขียน:Imgเอกพงษ์ ชีวิตโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (9)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ชนิดโอเพ่นซอร์ส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img

Researcher

ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเทียบเรียงกลุ่มลำดับข้อมูลชีวภาพโดยใช้ความถี่แบบพิจารณาค่าน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgวีรวุฒิ คงบุญเกียรติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การจัดการจราจรข้อมูลบนโครงข่ายไอพี โดยการกำหนดค่าน้ำหนักเส้นทาง ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การหาค่าน้ำหนักของเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุดในโครงข่ายโอเอสพีเอฟด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้วิธีอาณานิคมมดในการตั้งค่าน้ำหนักให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ

Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange (2014)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydrology, Flash Flood Warning, Ecohydrology, Water Resources Management

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume