Search Result of "ค่าคงที่สุ่ม"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

หัวเรื่อง:ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปสำหรับการศึกษาติดตามระยะยาวของจำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์ ในกรุงเทพมหานคร

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume