Search Result of "คู่วัจนกรรม"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ภาษาศาสตร์สังคม

Resume