Search Result of "คู่มือ"

About 137 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (2012)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการออกกำลังกายด้วยพลอง (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:หนังสือคู่มือการเกษตรในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Img

งานวิจัย

การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศีกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgอรสา ดิสถาพร

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567