Search Result of "คุณสมบัติโปรไบโอติก"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณสมบัติโปรไบโอติกของLactobacillus rhamnosus ATCC 7469ในเครื่องดื่มธญพืช (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือก และศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลกติกจากลำไส้ไก่สำหรับการป้อนให้ไก่เพียงครั้งเดียว

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากกิมจิ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกจากกิมจิ และศึกษาความสามารถในการสร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรวรรณ ละอองคำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Human gut microbiota, Probiotic, Lactic acid bacteria

Resume

Img

Researcher

นาง กนกวรรณ ยอดอินทร์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัญญรัตน์ กัญญาคำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร food microbiology, เทคโนโลยีชีวภาพ Food Biotechnology

Resume

Img

Researcher

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Safety, Nutrition

Resume

Img

Researcher

นาง เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย วันชัย พันธ์ทวี

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Lactic and bacteria Utilization

Resume