Search Result of "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว"

About 2 results
Img

ที่มา:ส่วนตัว

หัวเรื่อง:การหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในพื้นที่ป่าไม้ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Bioengineering , GIS Developer

Resume