Search Result of "คุณลักษณะที่พึงประสงค์"

About 81 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของนิสิตฝึกสอนสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของ ธนาคารพาณิชย์ไทยตามทัศนะของผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgณัช อุษาคณารักษ์

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุชาติ เต่าสุวรรณ

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการศึกษา

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตำรวจหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนตำรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามความต้องการของหัวหน้างานในสถานประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345