Search Result of "คุณภาพไฟฟ้า"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ การรับรู้ข้อมูล และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าด้านการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ กฟน.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสำหรับ กฟภ. ในพื้นที่ชนบท

ผู้เขียน:Imgคมพิสิฐ ประสาท

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพไฟฟ้าและผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อระบบการวัด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวเก็บประจุสำหรับบัสกระแสตรงของอุปกรณ์สร้างแรงดันกลับคืนแบบพลวัตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันกลับคืนแบบพลวัตรที่ใช้พลังงานจากบัสด้านโหลด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดจากคาปาซิเตอร์

ผู้เขียน:Imgกิตติกร มณีสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วัฒนวิเชียร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปกรณ์ชดเชยสถิตระดับจำหน่ายร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและเป็นแหล่งจ่ายพลังงานสำรอง

ผู้เขียน:Imgพีรพล จันทร์หอม

ประธานกรรมการ:ImgSiriroj Sirisukprasert

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:อุปกรณ์ชดเชยสถิตระดับจำหน่ายร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเป็นแหล่งจ่ายพลังงานสำรอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสาหรับ กฟภ.ในพื้นที่ชนบท

Img
Img
12