Search Result of "คุณภาพสินค้า"

About 59 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (11)

Img

งานวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.ประมวล ทรายทอง, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgนายสมชาย วงศ์สุริยศักดิ์, Imgผศ ดร นิรมิล อุตมอ่าง

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของเทคนิค NIR Spectroscopy ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) หาองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างอาหารกุ้ง

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านอินฟราเรด

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพปริมาณความชื้นของข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด.

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy ในการวัดค่า Brix ในน้ำของส้ม

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นในการตรวจสอบคุณภาพภายในของชมพู่พันธุ์ต่างๆด้วยเทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุทิศ แสงละเอียด, Imgนางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ, Imgนายพงษ์เทพ มังคะลี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
123