Search Result of "คุณภาพผลผลิต"

About 161 results
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินในแหล่งปลูกกับปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มโอ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับการค้าในเชิงอุตสาหกรรม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้แคลเซียมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในแหล่งปลูกจังหวัดสมุทรสงคราม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความเข้มแสง และรังสี UV-C ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพริกหวาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789