Search Result of "คุณภาพผล"

About 377 results
Img

การประชุมวิชาการ

องค์ประกอบความแปรปรวนของลักษณะคุณภาพผลฝรั่ง (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kriengsak Thaipong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินในแหล่งปลูกกับปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มโอ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในแหล่งปลูกจังหวัดสมุทรสงคราม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับการค้าในเชิงอุตสาหกรรม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้แคลเซียมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพผลชมพู่ม่าเหมี่ยว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปวีณา ทวีกิจการ, Imgนาย วรกฤต วรนันทกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
12345678910...