Search Result of "คุณภาพน้ำนม"

About 24 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

แหล่งทุน:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของ TxML ร่วมกับมันเส้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับโคนมต่อผลิตและคุณภาพน้ำนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ใบและต้นอ่อนมันสำปะหลังแห้งเสริมในอาหารโคนมต่อระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส และคุณภาพน้ำนมดิบ

ผู้เขียน:Imgสุรีย์วรรณ พันธ์นรา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgWonganun Narongwanichgarn, Imgอุทัย คันโธ*, Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลเชิดชูเกียรติในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (2014)

ผลงาน:การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรส (TxML) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นมต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

นักวิจัย: Imgอชิรา ผดุงฤกษ์ Imgเสาร์ ศิวิชัย Imgสุวรัจน์ หงส์ยันตรชัย Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของความถี่ในการใช้น้ำยาซีเอ็มที การอาบน้ำและการใช้ยางไลเนอร์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อต่อคุณภาพน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

ผู้เขียน:Imgนายนาม บัวทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img
Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมอาหารกระถินต่อคุณภาพน้ำนมและปริมาณ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในน้ำนมโคให้นมระยะแรก

ผู้เขียน:Imgวันวิสา ชุ่มเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSasithorn Nakthong, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, ImgPanida Unagul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์ที่มีต่อ ชุดฝึกอบรม เรื่อง " เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำนม "

ผู้เขียน:Imgดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive Endocrinology, Reproductive Physiology, Sperm Cryopreservation, Emerging and Re-emerging Diseases in Domestic and Wild Animals, Animal Hygiene and Sanitation, Beef and Dairy Production, Equine Reproduction

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพในน้ำนมแพะดิบของแพะที่เลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยแปลงหญ้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธนพรรณ นิลกำเนิด

ประธานกรรมการ:ImgSasithorn Nakthong

กรรมการร่วม:Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพของนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ตามวิธีการของเกษตรกรในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนางสาวรัตนากร แสนทำพล

ประธานกรรมการ:ImgSasithorn Nakthong

กรรมการร่วม:Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12