Search Result of "คุณภาพกำไร การตกแต้งกำไร"

About 4 results
Img

Researcher

นางสาว สุภาวินี จีวะสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน และตรวจสอบบัญชี

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี, การบัญชีการเงิน การสอบบัญชี

Resume