Search Result of "คุณภาพการให้บริการ"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำนายคุณภาพการให้บริการของเว็บเซอร์วิส (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเมธาวรรณ ใจไว

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234