Search Result of "คุณภาพการให้บริการ"

About 76 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำนายคุณภาพการให้บริการของเว็บเซอร์วิส (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเมธาวรรณ ใจไว

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234