Search Result of "คุณภาพการสอบบัญชี การจัดการกำไร รายการพึงรับพึงจ่ายตามดุลพินิจ สำนักงานสอบบัญชี"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanok-on Kaewprapa, Lecturer,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. กนกอร แก้วประภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน

Resume