Search Result of "คุณภาพ (Quality)"

About 28 results
Img
Img

Researcher

นางสาว จุฑามาศ รักชุม

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgอำนาจ จันทรขำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgRangsan Maneelek, Imgสนั่น ประจงจิตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ และโรงงานผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ สุนทรารักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:ดัชนีประเมินคุณภาพ (Quality Index Method; QIM) สำหรับปูแสม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) ที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง

Img

Researcher

นาง รัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร , การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgอรสิริ ทุติยภาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ QFD และการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กรณีศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgกุลจิรา อัตตปรีชากุล

ประธานกรรมการ:Imgนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี

ผู้เขียน:Imgสุดาวรรณ สิริทวีชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารผงสำเร็จรูปจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิและถั่วอะซูกิ

ผู้เขียน:Imgสุภาวดี วัชรอุดมมงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นาง สุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

Resume

Img

Researcher

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวโมเลกุลของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume

Img

Researcher

นาย สุรพล เช้าฉ้อง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาง ยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การสอนเศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร

Resume

12