Search Result of "คุณธรรม"

About 133 results
Img

ที่มา:เปิดขอบฟ้าคุณธรรม

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยการบันทึกผ่านอนุ

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักบริหารงานและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (2011)

นักวิจัย:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

อาจารย์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (2010)

นักวิจัย:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียกรดน้ำส้มโดยสารกระตุ้น

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความตระหนักทางคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:นายประทีป รูปเหมาะดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนายประทีป รูปเหมาะดี

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณชพงศ์ อุดมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

โครงการคุณธรรมจริยธรรมแและการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ค้าของตลาดสดในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณฤมล

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
1234567