Search Result of "คุณค่าที่อยู่ในงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ผลการปฏิบัติงาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว เมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุตสาหกรรมบริการ , อุตสาหกรรมการบิน, นวัตกรรมการบริการ

Resume