Search Result of "คุณค่าทางอาหาร"

About 64 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การมีชีวิตและคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียแช่เย็น (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณชัชวาล คูณขุนทด, Imgนางสาว วรกานต์ อยู่เป็นสุข

แหล่งทุน:สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบช่วยตัดสินใจในการจัดชุดอาหารสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว อัจจนา เจริญกิจพูลผล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)(องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก และข้าวกล้องเริ่มงอกต่อการยอมรับของผู้บริโภค

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ไคโตซานต่อการเพิ่มคุณค่าทางอาหารในต้นกล้าธัญพืชไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก ข้าวกล้องเริ่มงอกและการยอมรับของผู้บริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีชีวิตและคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียแช่เย็น

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก และข้าวกล้องเริ่มงอกต่อการยอมรับของผู้บริโภค

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและคุณภาพของผักคะน้าที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบลดความเข้มข้นระหว่างปลูก

1234