Search Result of "คุณค่าตราสินค้า"

About 55 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดแบบยั่งยืนต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟX (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ บริสุทธิ์บัวทิพย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวด 1.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (1)โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อภิมานการวัดคุณค่าตราสินค้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123