Search Result of "คุกกี้"

About 65 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลายข้าวเสริมเส้นใยอาหาร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ต (Oatmeal Cookies) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางไพลิน ผู้พัฒน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการยอมรับ (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:คุ๊กกี้นมแพะ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: คุ๊กกี้นมแพะ
Description: คุ๊กกี้นมแพะ โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โทร. 02-561-1474)
Tags:
Category: Education

VideoID: PINVraVpO_Y
Updated: 2013-01-24T08:30:52.000Z
Duration: 1514 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:คุกกี้ลำไย

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: คุกกี้ลำไย
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: jPSKTNbWe-E
Updated: 2012-12-14T20:19:37.000Z
Duration: 493 seconds


1234