Search Result of "คิเนแมติกส์"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์คิเนแมติกส์ของนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์คิเนแมติกส์ของนิสิตวิชาเอกพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา,วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume