Search Result of "คำเรียกสีพื้นฐาน คำเรียกสีไม่พื้นฐาน ภาษามอแกน"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำเรียกสีในภาษามอแกน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.WUTTINUN KAEWJUNGATE, Lecturer,

วารสาร:

Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume