Search Result of "คำเมือง"

About 23 results
Img

งานวิจัย

พจนานุกรมภาษาคำเมือง – ไทย – อังกฤษ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงปรกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:จณิสตา หงษ์คำเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgจณิสตา หงษ์คำเมือง, Imgพิริยะ ไหมสมบุญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาสันสกฤต-บาลี, ภาษาไท, ศาสนา-ปรัชญา, วาทการ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในเพลงตลกคำเมือง: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอรรณพ อุบลแย้ม, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgเบญจามณี คำเมือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอรทัย คำเมือง

ประธานกรรมการ:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์, Thai Language, Thai Literature, Thai Laguage and Thai Culture, Social Science, Education

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชวัลพร บุญเกิด , Imgสินีนาฏ ศรีภักดี , Imgดาราวี สนธิเณร , Imgกิตติภพ เกิดกูลกิตติ์ , Imgธิติยา กิด่วน , Imgจอมพล กล่อมมิตร , Imgชยานันต์ ภุมรินทร์ , Imgนนรวี ชัยชมภู , Imgภัทรพล ศิลาโรจน์ , Imgศิริรัตน์ จั่นสังข์, Imgโสมนัส ผลโอฐ , Imgกาญจนา กลิ่นน้อย , Imgจินตรา เจียมสูงเนิน, Imgชลพรรฒน์ เคียนทอง , Imgฐิติ อุณยเกียรติ , Imgฐิติพัฒน์ สุดสงวน , Imgณัฐพร ทองแท้ , Imgธีรวีย์ ดอกสาคู , Imgประภัสสร ไชยธงรัตน์ , Imgร.ท.พงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐพรสกุล , Imgวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล, Imgวรวรรณ วัฒนศิริ , Imgวิภร มักสุขเสริม , Imgอิสรีย์รัก ยศกรกุลวงค์ , Imgเนติพงษ์ ธูปบูชา , Imgไท ทองดีเจริญ , Imgกอบกล้า บุญถิรพัฒน์ , Imgชาติภากร มัลละพุทธิรินทร์ , Imgณกร คำเมือง , Imgรัตพร ยกบญมา, Imgชญาภรณ์ คงจตุรฤกษ์, Imgพนัสพันธุ์ กู้แร่, Imgสุธาสินี โมกศิริ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume

12