Search Result of "คำศัพท์"

About 117 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดคำศัพท์สำหรับบรรยายลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ดินแดนแห่งคำศัพท์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

ดินแดนแห่งคำศัพท์ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคำศัพท์ในอาหารไทยโดยวิธีคลังข้อมูลภาษา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เตรียมสอบวัดระดับ N 2 คำศัพท์ (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาตำราคลังคำศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ปีพ.ศ. 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

123456