Search Result of "คำศัพท์"

About 118 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดคำศัพท์สำหรับบรรยายลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ดินแดนแห่งคำศัพท์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์คลังข้อมูลกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสุนทรพจน์ของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

Img

งานวิจัย

วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คำศัพท์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.พรรณษา พลอยงาม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลด้านโครงสร้างประโยคและด้านคำศัพท์จากการใช้เพลงภาษาอังกฤษในการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความต้องการคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษของพ่อครัว แม่ครัวชาวไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคำศัพท์อาหารภาษาอังกฤษตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของนิสิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123456