Search Result of "คำภาษาไทย"

About 19 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างแบบทดสอบการอ่านคำเทียมเพื่อประเมินความบกพร่องในการอ่านคำภาษาไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ระบบแสดงใบหน้าสามมิติสำหรับพูดคำภาษาไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐนียา สัตยพานิช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรชานนท์ จันทรักษรังษี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการเขียนรูปคำและการอ่านออกเสียงคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 ภูมิภาคของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อทักษะการอ่านประสมคำภาษาไทยของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgจินตณา ตันติสาครเขต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสอนคำภาษาไทยโดยใช้บัตรคำและหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgมธุรส ศรีสุเมธากุล

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ระบบแสดงใบหน้าสามมิติสำหรับพูดคำภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐนียา สัตยพานิช, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgเครือวัลย์ ทองมาก

ประธานกรรมการ:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรทิพย์ อัจจิมารังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการฝึกอ่านคำภาษาไทยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgนทัต อัศภาภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารอักษรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบคำภาษาไทยในคลังคำในใจของผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 : ศึกษากรณีนักศึกษาลาวและนักศึกษาเกาหลี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงคำนวณสำหรับการวิเคราะห์คำภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgชลาธิป ทุมกานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

กรรมการวิชารอง:Imgนางกมลา นาคะศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบแสดงใบหน้าสามมิติสำหรับพูดคำภาษาไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดคำภาษาไทยโดยการเรียนรู้จากคลังเอกสารและเอกสารนำเข้าแบบไม่มีผลเฉลย

ผู้เขียน:Imgดร.สุธี สุดประเสริฐ, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, สัทศาสตร์-สัทวิทยา , การทำพจนานุกรม , ภาษาตระกูลไท, ความบกพร่องทางภาษา

Resume