Search Result of "คำพากย์-เจรจา"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล

หัวเรื่อง:แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่

Img
Img
Img

งานวิจัย

หนังใหญ่ในความดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume