Search Result of "คำ"

About 7002 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยพอดีคำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยแปซิฟิค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คำที่แสดงความหมายว่า “มาก” ในภาษาไทย (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.SIRIWAN NANTACHANTOON, Associate Professor, Imgน.ส.ลักขณา พรมพรรณา ,

วารสาร:

Img

ที่มา:พยางค์และคำในภาษามือไทย

หัวเรื่อง:พยางค์และคำในภาษามือไทย

Img

ที่มา:อบต. บึงคำพร้อย

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สหกรณ์โคขุนโพนยางคำ

หัวเรื่อง:ตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อในโคขุนโพนยางคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโคขุน ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

วาฟเฟิลอบกรอบสอดไส้เมี่ยงคำและกรรมวิธีการผลิต (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
12345678910...