Search Result of "คาร์โบไฮเดรต"

About 148 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2558 วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

กลุ่มวิจัยเรื่อง เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรต: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgน.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตระหว่างการพัฒนาและการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678