Search Result of "คาร์บอนไฟเบอร์"

About 22 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:วัสดผสมของกราฟีนและแมงกานีสออกไซด์ไฮเดรตที่เคลือบบนกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับทำขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์

ผู้เขียน:Imgวศิน ฉิมมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการสรุปผลงานตรวจสอบและควบคุมงานปรับปรุงโครงสร้าง U-RIB Stiffeners ของสะพานพระราม 9 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันต์

แหล่งทุน:การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของการยึดติดและอายุการใช้งานของชิ้นงานคาร์บอนไฟเบอร์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:ความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การเสริมกำลังของชิ้นส่วนรูปตัวยูบนโครงสร้าง ORTHOTROPIC DECK ด้วย คาร์บอนไฟเบอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การทดสอบคุณสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์และอีพอกซี่ สำหรับการเสริมกำลังของ ORTHOTROPIC DECK

Img

Researcher

ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12