Search Result of "คาร์บอนในมวลชีวภาพ"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าปฐมภูมิและป่าทุติยภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก

หัวเรื่อง:การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชายเลนที่มีองค์ประกอบของสังคมพืชต่างๆ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ต้นในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgชมพูนุช แสนภพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าปฐมภูมิและทุติยภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img
Img

Researcher

ดร. นรินธร จำวงษ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Forest soil , Forest Plantation, การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume