Search Result of "คานปลายยื่น"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเสียรูปของลวดสปริง (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระยะโก่งของสะพานคอนกรีตอัดแรงต่อเนื่องสามช่วงที่มีหน้าตัดเปลี่ยนแปลงตามความยาว

ผู้เขียน:Imgดุจตะวัน วิไลวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์การแตกร้าว, วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์, การวิเคราะห์ความเค้น

Resume