Search Result of "คะน้า"

About 169 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มรอบการผลิตผักคะน้าในโรงเรือนตาข่าย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของ GN สารสกัดจากพืชต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:บริษัท โตชิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาผักแผ่นจากผักคะน้าและผักตำลึง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
123456789