Search Result of "คอมพิวเตอร์โปรแกรม"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อแนะนำเงื่อนไขการกัดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินคุณลักษณะของเนื้อสุกรโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Img

Researcher

นางสาว ฐนียา สัตยพานิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Speech Recognition, Database, Natural Language Processing

Resume

Img

Researcher

นางสาว บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, กลศาสตร์การคำนวณของโครงสร้าง, วิศวกรรมโยธา

Resume

Img

Researcher

นาย บรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ, วิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย์

Resume