Search Result of "ความได้เปรียบในการแข่งขัน"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวอินทรีย์ไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์พงศ์ เพิ่มผล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้ทฤษฎีการตลาด 3.0 : ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgศักดิ์นิรันดร์ รักปลื้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและการตลาดผักเพื่อการค้าในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดการการขนส่ง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุน eCommerce ธุรกิจขนาดย่อม-ครอบครัว

Resume

Img

Researcher

นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

Resume