Search Result of "ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครัวเรือนต่อคุณลักษณะในการลดความเสียหายจากการเกิดดินโคลนถล่ม ภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgกมลวรรณ อุมะมานิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเพิ่มศัยกภาพการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบการผลิตอ้อยจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสภาพแวดล้อมการผลิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะไฮดรอลิกและความทนร้อน ของไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, ImgMr. Peili Fu, ImgMr. Shubin Zhang, ImgMr. Yajun Chen, ImgMr.Shankar Panthi, ImgMr.Song Lv, ImgMr.Zhenghong Tan, ImgMs. Hua Lin, ImgMs.Jingxian Shen, ImgMs.Xiaojun Fan, ImgMs.Yajie Hao, ImgMs.Ying Niu, Imgนางสาว พิมพ์นรา ถิ่นพระบาท, Imgนางสาว พิศมัย แม่นปืน, Imgนางสาว วรรณวลี คงจรัส, Imgนางสาว ศศิวิมล แก้วกมล, Imgนางสาว อริสา แก้วมโน, Imgนาย นวัชพริษฐ์ กิจอุดม, Imgนาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม

แหล่งทุน:Chinese Academy of Science, China (โครงการ NSFT-TRF ในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ภายใต้โครงการของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามแนวละติจูด: กรณีศึกษาของแปลงพลวัตบนเส้นลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก)

Img

Researcher

ดร. ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวมิติป่าไม้ , การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ Forest Resource Management, Forest Resource Inventory

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:water resources

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, การผลิต แรงงาน - ประชากร, แรงงานต่างด้าว, สิ่งแวดล้อม & ทรัพยากร

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์, Imgดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ชฎาพร กุลชาติ, Imgน.ส.ศิริญญา ดวงเดือน, Imgนายบุญฤทธิ์ พาณิชเจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นาง กาญจนา พัฒธนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิศาสตร์ดิน ธรณีสันฐานวิทยา, การวางแผนพัฒนาทรัพยากร, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์ชนบท, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

Resume

Img

Researcher

นาง ชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

123