Search Result of "ความแข็งแรง"

About 365 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาระบบยึดตรึงและความแข็งแรงของ Solar Floating (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...