Search Result of "ความแข็งของดิน"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลาก ในการไถทำลายชั้นดินดานจากกราฟโปรไฟล์ความแข็ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นาย สัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธาตุอาหารพืช, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม, ก๊าซเรือนกระจกกับการเกษตร, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Resume