Search Result of "ความแข็ง"

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแข็งสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมทางทะเลและทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ งบ2562 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลาก ในการไถทำลายชั้นดินดานจากกราฟโปรไฟล์ความแข็ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-สแกนเดียมและการบ่มที่มีผลต่อความแข็งของเงินสเตอร์ลิง

Img

Researcher

นาย สัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics

Resume

1234