Search Result of "ความเหลือมล้ำ"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำทางสังคม: กรณีศึกษาชุมชนรวมใจสามัคคี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:"โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรุงเทพมหานคร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายเกษตรและอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว วัชรี บุญวิทยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

12