Search Result of "ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยโคมีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวนออกของประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยสัตว์มีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุนิสา กินาวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย เทพบุตร เวชกามา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume