Search Result of "ความเร็วที่เฉพาะเจาะจง"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ชุดอุปกรณ์การทดสอบความเร็วที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาฟุตซอล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562

Img
Img

Researcher

นางสาว เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการกีฬา Sport Management, นันทนาการ Recreation, ท่องเที่ยว Tourism, ธุรกิจการกีฬา Sport Bussiness

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)

Resume