Search Result of "ความเร็ว"

About 395 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบตรวจวัดเครือข่ายความเร็วสูง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ไอเอสพี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบชั่งน้ำหนักแบบพลศาสตร์ความเร็วสูง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิวกาญจน์ แจ่มสุข

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...