Search Result of "ความเมื่อยล้า"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย เลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quality Management System ISO 9000, Quality Control, Cost Reduction

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์ท่าทางและความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อจากการทำงาน: กรณีศึกษาพนักงานในกระบวนการทดสอบลายวงจร

ผู้เขียน:Imgณัฏฐา จันทร์สุริยกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ สำหรับพนักงานประกอบ ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้สำนักงาน

ผู้เขียน:Imgสุจิตรา หันสา

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสถานีทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มคนงานหญิงในงานหัตถกรรมการผลิตกระดาษสา

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ พันกับ

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011)

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมถุง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการทำงานกะกับความเมื่อยล้าของ พนักงานระดับปฏ่ิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้เขียน:Imgสันทนา วิเศษหลง

ประธานกรรมการ:Imgประกิต วิริโยทัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของแบบประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัญหาการยศาสตร์ในโรงงานอิเลคโทรนิค

ผู้เขียน:Imgนิรัชชา เผด็จตะคุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
12