Search Result of "ความเปราะบาง"

About 47 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติกับความเปราะบางสู่คววามยากจนในจังหวัดนครพนม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำฟาร์มแบบหลากหลายกับความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgพิไลวรรณ บุญสิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รายได้นอกภาคการเกษตรกับความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgสุพรรณิกา ชนาวิรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านและความเปราะบางของป่าชายเลนต่อกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยคณะประมง

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาชาวบ้านและความเปราะบางของป่าชายเลนต่อกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

123