Search Result of "ความเชื่อมั่นทางการกีฬา"

About 17 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความเชื่อมั่นทางการกีฬา (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supatcharin Pan-uthai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ความเชื่อมั่นทางการกีฬา

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ความเชื่อมั่นทางการกีฬา

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ความเชื่อมั่นทางการกีฬา

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวล และความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน

Img

Researcher

ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ, การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

Resume